Уважаеми участници,

Икономически оператор, който иска да получи разяснения или допълнителна информация за провеждането на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане на концесията или документацията за концесията  има право да изпрати искане за разяснения или допълнителна информация до Комисията на Концедента писмено по електронната поща на посочен в Обявлението или в Документацията за концесията електронен адрес или с писмо до МТИТС на адрес гр. София, ул. Дякон Игнатий, № 9, на вниманието на Комисията, не по-късно от 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления и оферти.

Определеното от Концедента длъжностно лице публикува разясненията или допълнителната информация, без посочване на направилия искането, по партидата на процедурата в НКР, както и в тази секция „Въпроси и отговори”, в срок до  4 работни дни от получаване на искането за разяснения или допълнителна информация, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления и оферти.

Комисията няма да изпраща отговори и разяснения на направилия искането икономически оператор и на други икономически оператори. Всеки икономически оператор следи сам за публикуваните отговори по посочения начин.

Моля, при задаване на въпроси с искане на допълнителна информация и разяснения във връзка с процедурата за възлагане на концесия на пристанищен терминал със Зимовник – Русе, да използвате следната форма за задаване на въпроси.

За улеснение на участниците се публикува Обобщаваща таблица с постъпилите въпроси и отговори, които са публикувани и на електронната страница на Националния концесионен регистър, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите. Таблицата се актуализира периодично и съдържа обобщена посочената информация във файловете по-долу.

QA_20.05.2021.pdf