Указания за регистрация:

Извършването на регистрация е необходимо за достъп на потребителите до информацията и документите, публикувани в Електронната Информационна зала на Интернет страницата на проекта - част Работно пространство (data room). Това е информация, която е чувствителна по своя характер, което налага регистрация. Обявлението за концесията, решението за откриване на процедурата, документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор, както и обосновката на концесията, са достъпни без регистрация.

Потребителите следва да се съобразят със следните указания за регистрация:

  1. Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма;
  2. След попълване на задължителните полета и изпращане на регистрационната форма, потребителят получава e-mail с указания за активиране на профила.

Регистрация

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от МТИТС във връзка с получаването на достъп до Работното пространство за срок не по-кратък от провежданата процедура за определяне на концесионер на Пристанищен терминал със Зимовник - Русе
Уведомления по е-мейл
Полетата отбелязани със * са задължителни
Новини
Начало | Новини

Обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер

20 Април 2021 12:40 (GMT+2)

Днес, 20.04.2021 г. в "Официален вестник" на Европейския съюз под № 2021/S 076-195705 е публикувано обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал със Зимовник - Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе“.

Решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър под номер № 111-92/20.04.2021 г.

Срокът за подаване на оферти е до 13.00 ч. на 03 юни 2021 г.