Откриване на процедурата

20 Април 2021

Следващ етап

Краен срок за подаване

03 Юни 2021 13:00 (GMT+2)

Етап

Отваряне на заявленията

03 Юни 2021 15:30 (GMT+2)

Етап

Отваряне на офертите

01 Юли 2021 09:00 (GMT+2)

Приключване на процедурата

02 Август 2021

На основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от Закона за концесиите, чл. 117а, ал. 2  и ал. 4, т. 1, чл. 117в и чл. 117г от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с Решение № РК-3 от 06.04.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал със Зимовник - Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе“. С посоченото решение на министъра е одобрено Обявлението за откриване на процедурата, както и Документацията за концесията.

Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в “Официален вестник” на Европейския съюз под № 2021/S 076-195705.

На 20.04.2021 г. решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър под номер № 111-92/20.04.2021 г.

Пристанището  е разположено в източна промишлена зона на град Русе, на десния бряг на реката между км 491,700 и 490,900 по километража на река Дунав. За обслужването му е изградена пътна връзка (улица, отразена в кадастралната карта като поземлени имот с идентификатор 63427.8.325) с ширина 6 метра, свързваща обекта с градската уличната мрежа. От пътната връзка към територията на пристанищния терминал е обособен товарен портал с осигурен пропускателен режим.

Пристанището е регистрирано през 2005 под № 1, стр. 341 в Регистър на пристанищата на Република България, в района на Дирекция „Речен надзор - Русе”, притежава Удостоверение за експлоатационна годност № 53003 от 15.03.2018 г. за Пристанище със специално предназначение на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе и е с предназначение: за местодомуване и ремонт на  кораби, швартоване, снабдяване с вода и ел. енергия и хидротехническо проучване и строителство. Към момента пристанището се експлоатира от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.

Указания за регистрация:

Извършването на регистрация е необходимо за достъп на потребителите до информацията и документите, публикувани в Електронната Информационна зала на Интернет страницата на проекта - част Работно пространство (data room). Това е информация, която е чувствителна по своя характер, което налага регистрация. Обявлението за концесията, решението за откриване на процедурата, документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор, както и обосновката на концесията, са достъпни без регистрация.

Потребителите следва да се съобразят със следните указания за регистрация:

  1. Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма;
  2. След попълване на задължителните полета и изпращане на регистрационната форма, потребителят получава e-mail с указания за активиране на профила.

Регистрация

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от МТИТС във връзка с получаването на достъп до Работното пространство за срок не по-кратък от провежданата процедура за определяне на концесионер на Пристанищен терминал със Зимовник - Русе
Уведомления по е-мейл
Полетата отбелязани със * са задължителни
Новини Всички новини  ▶

Обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер

20 Април 2021 12:40 (GMT+2)

Днес, 20.04.2021 г. в "Официален вестник" на Европейския съюз под № 2021/S 076-195705 е публикувано обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал със Зимовник - Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе“. Решението за откриване на процедурата, обя...